Baby Tischler Biopsy Forcep

Art no: BF-101

Baby Tischler Biopsy Punch Forcep

Art no: BF-102

Eppendorf Biopsy Punch Forcep

Art no: BF-103

Kevorkian Biopsy Punch Forcep

Art no: BF-104

Tischlor Morgan Biopsy Forcep

Art no: BF-105

Van Doren Biopsy Forcep

Art no: BF-106

Van Doren Cervical Punch Biopsy Forcep

Art no: BF-107

Wittner Cervical Biopsy Punch Forcep

Art no: BF-108